Kontakt

Bestjoer

Klaas de Boer

Voorzitter/Foarsitter

Hoxma 17, 9001 LC Grou

Boukje Hazenberg

Secretaris/Siktaris

De Blei 2, 9001 NS Grou

Pieter Engelsma

Penningmeester/Ponghâlder

Lyts Blijema 16, 9001 LJ Grou