Fonds

Freerk Siekmans Fonds

Ieder jaar omstreeks kerstmis verstrekt het Fonds een bijdrage aan alleenstaande mannen en vrouwen wonende in Grou, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en in het algemeen geen andere inkomsten hebben dan een AOW-uitkering.

Mocht u aan bovenstaande beschrijving voldoen dan kunt in aanmerking komen voor een kerstbijdrage uit het Freerk Siekmans Fonds.

Stuur een brief (het document hieronder) voor 10 december met uw naam, adres, geboortedatum en uw bankrekeningnummer aan één van de bestuursleden en verklaar tevens in deze brief dat u alleen een AOW-uitkering heeft.


Aanmelding voor een bijdrage uit het Freerk Siekmans Fonds.docx

Bestjoer

Klaas de Boer

Voorzitter/Foarsitter

Hoxma 17, 9001 LC Grou

Boukje Hazenberg

Secretaris/Siktaris

De Blei 2, 9001 NS Grou

Pieter Engelsma

Penningmeester/Ponghâlder

Lyts Blijema 16, 9001 LJ Grou